Skip to content

Cart

Your cart is empty

Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KOD: MAMA | RABAT -40% na kolekcję GOZO"

I. Postanowienia ogólne
1. Promocja pod nazwą „RABAT -40%na kolekcję GOZO kod: MAMA”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 5423071300, Regon: 200745573, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Kod promocyjny "MAMA" jest ważny do 29.05.2024
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania promocji.
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.stoneskirts.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Zasady promocji
1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kod rabatowy.
2. Kod rabatowy można otrzymać przez media społecznościowe powiązane z
organizatorem.
3. Kod rabatowy uprawnia do -40% zniżki na zakupy produktów oferowanych przez
Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.stoneskirts.pl
4. Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu rabatowego.
5. Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w
szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@stoneskirts.pl lub listownie na
następujący adres Organizatora: Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok (dalej: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych
ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest
Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@stoneskirts.pl
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania
reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
10. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
11. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://stoneskirts.pl/pages/regulaminy-promocji i wchodzą w życie od dnia 25 maja 2024 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa odnośnie zasad regulujących Promocję,
b) zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi,
c) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora
d) zmiany zakresu bądź świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,
e) modyfikacji lub wycofania przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji ,,Darmowa dostawa od 499zł”


I. Postanowienia ogólnie
1. Organizatorem Promocji jest Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 5423071300, Regon: 200745573, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Darmowa dostawa od 499zł”.
3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w
internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://stoneskirts.pl/ (dalej: „Sklep”).
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej Sklepu.
II. Zasady promocji
1. Zasady promocji
Promocja trwa od dnia 1 stycznia 2024 roku. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie Sklepu. Dla oceny czy zamówienie zostało złożone w Czasie trwania Promocji ma znaczenie data i godzina wysłania zamówienia
na serwer Sklepu.
2. Promocja polega na tym, że każdy klient Sklepu, który w Czasie trwania Promocji złoży zamówienie na produkty dostępne w Sklepie o wartości minimum 399,00 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych (brutto) (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) („Zamówienie”) uprawniony będzie do uzyskania automatycznie naliczanego rabatu na koszty dostawy produktów nabywanych w ramach Zamówienia, w wysokości 100% kosztów dostawy.
3. Organizator wskazuje, że w Czasie trwania Promocji, może czasowo (na podstawie odrębnych regulaminów promocji) obniżać minimalną wartość zamówienia, od której zależy możliwość uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt 2 powyżej – będzie to odrębna, czasowa Promocja i w czasie, w którym będzie ona obowiązywać, nie będzie obowiązywać niniejsza Promocja – z uwagi na mniej korzystne warunki przyznawania rabatu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
4. Promocja łączy się z innymi promocjami, rabatami oraz wyprzedażą w Sklepie, z
zastrzeżeniem, że aby skorzystać z Promocji to pomimo promocji, rabatów oraz
wyprzedaży muszą zostać spełnione przesłanki określone w pkt 2 powyżej.
5. Jeżeli w wyniku częściowego lub całościowego odstąpienia od umowy sprzedaży
zawartej na odległość w ramach Sklepu (tj. dokonania tzw. zwrotu produktów
zakupionych przy skorzystaniu z Promocji) wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 399,00 złotych, Organizator uprawniony jest do obciążenia klienta kosztami dostawy, zgodnie z cennikiem dostawy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
7. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w
szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@stoneskirts.pl lub listownie na
następujący adres Organizatora: Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok (dalej: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych
ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest
Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@stoneskirts.pl
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania
reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
10. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
11. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://stoneskirts.pl/pages/regulaminy-promocji i wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa odnośnie zasad regulujących Promocję,
b) zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi,
c) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą
elektroniczną przez Organizatora
d) zmiany zakresu bądź świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,
e) modyfikacji lub wycofania przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji „-30 zł za zapis na newsletter”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „-30 zł za zapis na newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej: „Warunki Promocji”).
2. Organizatorem promocji „-30 zł za zapis na newsletter” (dalej: „Promocja”) jest Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 5423071300, Regon: 200745573, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego stoneskirts.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem https://stoneskirts.pl/
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).

II. Zasady promocji
1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.
2. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 30 zł od aktualnych ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w czasie trwania Promocji (dalej: „Rabat”).
3. Promocja nie obejmuje Produktów, których Cena została objęta inną akcją promocyjną, obniżającą Cenę Produktu o wartość większą niż 30 procent ceny katalogowej (regularnej) brutto.
4. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej.
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a) zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;
b) zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
c) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Kod promocyjny”. Przekazanie przez Uczestnika kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat
naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.
7. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
8. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w
gotówce lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter
nieprzenoszalny.
9. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
10. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w
szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@stoneskirts.pl lub listownie na
następujący adres Organizatora: Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok (dalej: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych
ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest
Stone Skirts Anna Szczygielska, ul. Białostoczek 22A, 15-869 Białystok
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@stoneskirts.pl
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania
reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
10. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
11. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://stoneskirts.pl/pages/regulaminy-promocji i wchodzą w życie od dnia 1 maja 2024 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa odnośnie zasad regulujących Promocję,
b) zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi,
c) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
d) zmiany zakresu bądź świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,
e) modyfikacji lub wycofania przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.