Pereiti prie turinio

Krepšelis

Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “STONE SKIRTS”
obowiązujący od 1 lipca 2016 r.

§ I. Postanowienia ogólne

 1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.stoneskirts.pl.
 3.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.stoneskirts.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Stone Skirts Anna Szczygielska” w Białymstoku (15-869) przy ul. Białostoczek 22A, posiadającego numer NIP 5423071300 oraz numer REGON 200745573.

Dane kontaktowe: „Stone Skirts Anna Szczygielska” ul. Białostoczek 22A, 15 – 869 Białystok.

Adres poczty elektronicznej: kontakt@stoneskirts.pl.

Numer telefonu: 886 – 676 – 406.
Korzystanie ze sklepu internetowego STONE SKIRTS wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i/lub Klient hurtowy, Wymagań Technicznych.

 1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 2.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego STONE SKIRTS;
 3. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego STONE SKIRTS bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie STONE SKIRTS drogą elektroniczną na adres marketing@stoneskirts.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym www.stoneskirts.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym www.stoneskirts.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym www.stoneskirts.pl. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z STONE SKIRTS niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost określone;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego STONE SKIRTS;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stoneskirts.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez STONE SKIRTS ;
 8. STONE SKIRTS – przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Stone Skirts Anna Szczygielska” w Białymstoku (15 – 869) przy ul. Białostoczek 22A/wejście B, posiadającego numer NIP 5423071300 oraz numer REGON 200745573;
 9. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Stone Skirts Anna Szczygielska” w Białymstoku (15-869) przy ul. Białostoczek 22A (wejście B), posiadającym numer NIP 5423071300 oraz numer REGON 200745573, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie z usług dostępnych w sklepie internetowym STONE SKIRTS, tj.: 

  1. a) komputer, laptop lub inne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, 
  2. b) sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy przy zakupie w sklepie internetowym, np. sprawna klawiatura,
  3. c) aktywny dostęp do poczty elektronicznej (adres e-mail),
  4. d) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych) oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 15. Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przypadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień;
 16. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności “za pobraniem”.
 17. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 18. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 19. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 20. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://stoneskirts.pl/pages/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 21. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z realizacją zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 6. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 7. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla STONE SKIRTS;
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 9. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.stoneskirts.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Sprawdź zamówienie” lub równorzędnym Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. przedmiotu zamówienia;
 6. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
 7. wybranej metody płatności;
 8. wybranego sposobu dostawy.
 9. Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez STONE SKIRTS wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych).
 10. Zamówienia hurtowe powyżej 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Sprawdź zamówienie” lub równorzędnego. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu sklepu internetowego i stanowi oświadczenie woli zawarcia z STONE SKIRTS Umowy sprzedaży, zgodnie z jego treścią.

  Złożenie przez Klienta Zamówienia, przy skorzystaniu przez niego z którejkolwiek promocji dostępnej w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia, oznacza akceptację regulaminu/ów tej/tych promocji, dostępnego/ych na stronie https://stoneskirts.pl/pages/regulaminy-promocji. 

 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z STONE SKIRTS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie„pdf” w postaci pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz InPost. Szczegółowe koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Każdy model Stone Skirts wymaga indywidualnego czasu przygotowania, dlatego termin realizacji jest określony przy każdym, poszczególnym produkcie. Jesteśmy 100% polskim producentem.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://stoneskirts.pl/pages/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

§ V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 3.          płatnością w systemie Paypal.com, Przelewy24.pl, PayNow (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
 4. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:
 6. przy pierwszych dwóch zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar;
 7. od 3 do 10 zamówień –STONE SKIRTS wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (7 dni);
 8. od 11 zamówienia – na wniosek Klienta hurtowego STONE SKIRTS wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (14 dni), jeśli wcześniejsze faktury były opłacane terminowo;
 9. w przypadku nieopłacenia faktur, o których mowa w lit. b i c w terminie, zostanie zastosowany ponownie system przedpłaty za towar.

Postanowienia określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania, jeśli Zamówienie hurtowe opiewa na kwotę powyżej 10.000,00 zł.

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument ponosi również koszt wysyłki przy wymianie towaru.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując STONE SKIRTS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres STONE SKIRTS, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. STONE SKIRTS poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim STONE SKIRTS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował STONE SKIRTS o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres „Stone Skirts Anna Szczygielska”, ul. Wasilkowska 85/1, 15 – 136 Białystok.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty wysyłki za zwrot jak i wymianę Towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy STONE SKIRTS niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez STONE SKIRTS STONE SKIRTS nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez STONE SKIRTS przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. STONE SKIRTS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 14. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 19. WARUNKI ZWROTU PRZY PROMOCJI “-70% NA WYBRANY KOMPLET”
 20. Zwrot Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w odniesieniu do tego Towaru. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej łączonej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę całego zamówienia (i) z uwzględnieniem warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione, z pominięciem zwracanego Towaru, lub (ii) bez uwzględnienia warunków promocyjnych jeżeli pozostała część zamówienia nie spełnia warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną przez niego wartością całego zamówienia a przeliczoną wartością zamówienia, bez uwzględnienia zwracanego Towaru, według zasad określonych powyżej.

§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów

 1. STONE SKIRTS jest zobowiązane do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. STONE SKIRTS ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć STONE SKIRTS dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt STONE SKIRTS dostarczyć wadliwy towar na adres „Stone Skirts Anna Szczygielska”, ul. Wasilkowska 85/1, 15-136 Białystok .
 7. STONE SKIRTS rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. STONE SKIRTS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić STONE SKIRTS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres marketing@stoneskirts.pl .
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. STONE SKIRTS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:http://www.uokik.gov.pl/spory_ konsumenckie.php.
 6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z STONE SKIRTS.

§ X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
 3. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji
 6. STONE SKIRTS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez STONE SKIRTS, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.